ÑÀÉÒ ÇÀÐÈ | ÔÎÐÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàðÿ ñïðàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > ÝÒÎ ÌÛ!!! Ïåðñîíàëüíûå ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà ìèêðîðàéîíà Çàðÿ ãîðîäà Áàëàøèõà > Ïðèåçæàÿ > Ëþäè
დაწკაპეთ ნახატის სრული ზომით სანახავად
1.jpg DSC03569.JPG DSC03505~0.JPG SPA51905.JPG pamyatnik.jpg 072.jpg
ფაილის შეფასება (მიმდინარე რეიტინგი: 3.3 / 5 - ხმა: 6)
ნაგავი
ცუდი
საშუალო
კარგი
საუცხოო
საუკეთესო

ფაილის ინფორმაცია
ფაილის სახელი:SPA51905.JPG
ალბომი:Ïðèåçæàÿ / Ëþäè
რეიტინგი (6 ხმა): (დეტალები)
ფაილის ზომა:408 KB
დამატების თარიღი:თებ 25, 2007
ნახატის ზომა:768 x 1024 პიქსელი
ნაჩვენებია:735 -ჯერ
მისამართი:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-686
რჩეულები:რჩეულებში დამატება
Ïðèåçæàÿ  ამ კომენტარის ადმინისთვის პატაკი [მარ 02, 2007 at 12:23 PM]
È åìó ïëàìåííûé ïðèâåò!
õâîñò  ამ კომენტარის ადმინისთვის პატაკი [თებ 26, 2007 at 03:22 AM]
ïðèâåò òåáå îò Ñíó-ñìóìðèêà Ñâåòêà