ÑÀÉÒ ÇÀÐÈ | ÔÎÐÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàðÿ ñïðàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > Íîâîñòè Çàðè

Äåíü ãîðîäà 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ôîòî æèòåëåé Çàðè.


DSC_3157.jpg

Äëÿ ôîòî æèòåëåé Çàðè

ფაილი: 107. ბოლო: სექ 20, 2012

1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà


01-09-12_Zarya_34.JPG

ფაილი: 36. ბოლო: სექ 01, 2012

Äåíü ëåñà 2012


forest_day_12_zarya_4.JPG

ფაილი: 6. ბოლო: ივლ 07, 2012

Âûïóñê 2012! 23 èþíÿ 2012 ãîäà


DSC09658.JPG

ფაილი: 213. ბოლო: ივნ 24, 2012

12 èþíÿ 2012 - Äåíü Ðîññèè


DSC02973.JPG

ფაილი: 18. ბოლო: ივნ 12, 2012

Çäðàâñòâóé, ëåòî ðàäîñòè è ñâåòà 2012!


3_iune_2012_60.JPG

ფაილი: 58. ბოლო: ივნ 03, 2012

50 ëåò Çàðå


DSC01165.JPG

ფაილი: 22. ბოლო: მაი 27, 2012

9 ìàÿ 2012


DSC06797.JPG

9 ìàÿ

ფაილი: 29. ბოლო: მაი 14, 2012

Ðóñàëî÷êà ìþçèêë


Rusalochka_r033.JPG

Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü "Ðóñàëî÷êà"
05-05-2012
Âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ Èðèíû Ìîëîä¸æíèêîâîé.

ფაილი: 190. ბოლო: მაი 06, 2012

Ìèòèíã ïðîòåñòà ïðîòèâ áåçäåéñòâèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû


meeting_1_1.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ნოე 02, 2011

Äåòñêèå ïëîùàäêè 2011


det_ploshadki_4.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ოქტ 27, 2011

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà 2011


22.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: სექ 30, 2011

Äåíü ñêîðáè 2011


den_skorby_29.JPG

ფაილი: 29. ბოლო: ივნ 27, 2011

Äåíü çàùèòû äåòåé 2011


IMG_9430.JPG

ფაილი: 10. ბოლო: ივნ 02, 2011

Ïðèñÿãà 2011 â Çàðå


Prisyaga2011_6.jpg

ფაილი: 6. ბოლო: ივნ 01, 2011

Ñóááîòíèê 2011


DSC01404.JPG

ფაილი: 19. ბოლო: მაი 12, 2011

Äåíü Ïîáåäû -2011


IMG_9250.JPG

ფაილი: 20. ბოლო: მაი 16, 2011

Äåòñêèé øàõìàòíûé òóðíèð 2011


IMG_50051.jpg

ფაილი: 6. ბოლო: მარ 29, 2011

Äåíü ÏÎÁÅÄÛ!!! 9 ìàÿ 2009 ãîäà.


Photo_258.jpg

ფაილი: 92. ბოლო: მაი 15, 2009

Ìèòèíã 25.01.2009 íà ïëîùàäè Îæèäàíèÿ


124161025.jpg

ფაილი: 30. ბოლო: იან 25, 2009

Äåíü ãîðîäà Áàëàøèõà â ÇÀÐÅ


IMG_0319.JPG

ფაილი: 23. ბოლო: სექ 22, 2009

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â Çàðå 3.10.2009


IMG_5931.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: ოქტ 07, 2009

Ìàñëåíèöà 14 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.


DSC05600.JPG

ფაილი: 35. ბოლო: თებ 14, 2010

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ âîéíû âî Âüåòíàìå â Çàðå - 2010


IMG_6793.JPG

ფაილი: 13. ბოლო: აპრ 07, 2010

Ìèòèíã 18.04.2010 çà Äîìîì Ðàäèî


IMG_6849[1].jpg

ფაილი: 20. ბოლო: აპრ 20, 2010

Âñòðå÷à âäîâ âåòåðàíîâ ÂΠ22 àïðåëÿ 2010 ãîäà.


DSC00455.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: აპრ 27, 2010

Êîíöåðò äëÿ âååðàíîâ â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà.


IMG_6906.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: მაი 04, 2010

Âå÷åð ïàìÿòè â Çàðå 6 ìàÿ 2010 ãîäà.


IMG_7092.JPG

ფაილი: 11. ბოლო: მაი 07, 2010

Äåíü Ïîáåäû 2010


IMG_7187.jpg

ფაილი: 39. ბოლო: მაი 11, 2010

8 ìàÿ 2010 ãîäà 141 ÄÎ - ÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû


IMG_7069.jpg

ფაილი: 9. ბოლო: მაი 13, 2010

Èòîãè Âàõòû Ïàìÿòè 2010


IMG_7047.JPG

ფაილი: 20. ბოლო: მაი 22, 2010

Äåíü çàùèòû äåòåé 2010


DSC_0521.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ივნ 06, 2010

Ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà 2010


IMG_8145.JPG

ფაილი: 5. ბოლო: აგვ 03, 2010

Äåíü ãîðîäà â ìèêðîðàéîíå Çàðÿ 2010


IMG_8356.JPG

ფაილი: 21. ბოლო: სექ 15, 2010

25 ëåò âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè


DSC_0086.JPG

ფაილი: 11. ბოლო: ნოე 09, 2010

Âîèíñêèé Êðåñòíûé Õîä â ïîñ¸ëêå Çàðÿ 7-11-2010


DSC00161.jpg

ფაილი: 10. ბოლო: ნოე 22, 2010

Ðåïîðòàæ î îïàñíîì ïåðåõîäå íà ïëàòôîðìå Çàðÿ


DSC07316.JPG

ფაილი: 15. ბოლო: იან 17, 2011

 

 

317 ალბომი 8 გვერდზე 8

შემთხვევითი ფაილები - Íîâîñòè Çàðè
Studiya-vocala-Tatiany-Ilyinoy-23-04-2017-28.JPG
ნახვა: 39pervomay
23-08-2017-Prestolniy-Prazdnik_prp-Savvy-Storogevskogo-04.JPG
Îò÷å íàø...ნახვა: 72pervomay
IMG_9861.JPG
ნახვა: 43pervomay
DSC02025.JPG
ნახვა: 50pervomay
Muzey-PVO-21-01-2018-17.JPG
ნახვა: 60pervomay
Pasha-2017-Zarya-osvyashenie-kulichey-070.JPG
ნახვა: 110pervomay
DSC04889.JPG
ნახვა: 586pervomay
DSC00978.JPG
ნახვა: 30pervomay
IMG_0557.JPG
ნახვა: 24pervomay
DSC08975.JPG
ნახვა: 89pervomay

ბოლო დამატებები - Íîâîñòè Çàðè
oldman-day-2018-kdc-zarya-08.JPG
ნახვა: 38pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-09.JPG
ნახვა: 26pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-10.JPG
ნახვა: 57pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-07.JPG
ნახვა: 36pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-06.JPG
ნახვა: 39pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-02.JPG
ნახვა: 55pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-05.JPG
ნახვა: 68pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-03.JPG
ნახვა: 72pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-04.JPG
ნახვა: 60pervomayოქტ 02, 2018
oldman-day-2018-kdc-zarya-01.JPG
ნახვა: 22pervomayოქტ 02, 2018

 Ðåéòèíã@Mail.ru