ÑÀÉÒ ÇÀĞÈ | ÔÎĞÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàğÿ ñïğàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > Íîâîñòè Çàğè

Âîëøåáñòâî ğîìàíñà 2013


IMG_3351.JPG

ფაილი: 6. ბოლო: აპრ 09, 2013

Ìàñëåíèöà â Ñåâåğíîì 2013


severniy_maslenitsa_13_2.JPG

ფაილი: 5. ბოლო: მარ 31, 2013

Ìàñëåíèöà â Çàğå 2013


IMG_1816.JPG

ფაილი: 46. ბოლო: მარ 18, 2013

8 ìàğòà 2013 ãîäà â ÊÄÖ ÇÀĞß


IMG_2517.JPG

ფაილი: 5. ბოლო: მარ 10, 2013

Âå÷åğ îòäûõà æåíñêèõ êëóáîâ Çàğè


IMG_0762.JPG

ფაილი: 16. ბოლო: მარ 10, 2013

Âûñòàâêà Ïîäëóáíîãî Â.È.


IMG_1275.JPG

ფაილი: 8. ბოლო: მარ 01, 2013

Íîâûé ãîä 2013 â Ñåâåğíîì


severniy_ny_2013_13.JPG

ფაილი: 13. ბოლო: თებ 08, 2013

Íåò Ãåíïëàíó Áàëàøèõè - ìèòèíã ÊÏĞÔ


meet_kprf_02-13_9.jpg

ფაილი: 9. ბოლო: თებ 05, 2013

Àâàğèÿ íà êîëëåêòîğå â ìêğ. Çàğÿ 2013


avariya_kollektor_zarya_2013_12.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: თებ 03, 2013

Àâàğèÿ 2 íà êîëëåêòîğå 12-2012


avariya_kollektor_1.JPG

ფაილი: 9. ბოლო: დეკ 26, 2012

Íîâûé ãîä 2013 - Çâåçäîïàä


DSC04354.JPG

ფაილი: 212. ბოლო: დეკ 19, 2012

Àâàğèÿ â ìêğ. Çàğÿ óë. Ñîâåòñêàÿ ä.18


avaryia_kk_zarya_14.JPG

ფაილი: 14. ბოლო: ნოე 30, 2012

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â ìêğ. Ñåâåğíûé 29-09-2012


DSC09047.JPG

ფაილი: 50. ბოლო: სექ 29, 2012

Äåíü ãîğîäà 15 ñåíòÿáğÿ 2012 ãîäà, ôîòî æèòåëåé Çàğè.


DSC_3157.jpg

Äëÿ ôîòî æèòåëåé Çàğè

ფაილი: 107. ბოლო: სექ 20, 2012

1 ñåíòÿáğÿ 2012 ãîäà


01-09-12_Zarya_34.JPG

ფაილი: 36. ბოლო: სექ 01, 2012

Äåíü ëåñà 2012


forest_day_12_zarya_4.JPG

ფაილი: 6. ბოლო: ივლ 07, 2012

Âûïóñê 2012! 23 èşíÿ 2012 ãîäà


DSC09658.JPG

ფაილი: 213. ბოლო: ივნ 24, 2012

12 èşíÿ 2012 - Äåíü Ğîññèè


DSC02973.JPG

ფაილი: 18. ბოლო: ივნ 12, 2012

Çäğàâñòâóé, ëåòî ğàäîñòè è ñâåòà 2012!


3_iune_2012_60.JPG

ფაილი: 58. ბოლო: ივნ 03, 2012

50 ëåò Çàğå


DSC01165.JPG

ფაილი: 22. ბოლო: მაი 27, 2012

9 ìàÿ 2012


DSC06797.JPG

9 ìàÿ

ფაილი: 29. ბოლო: მაი 14, 2012

Ğóñàëî÷êà ìşçèêë


Rusalochka_r033.JPG

Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü "Ğóñàëî÷êà"
05-05-2012
Âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ Èğèíû Ìîëîä¸æíèêîâîé.

ფაილი: 190. ბოლო: მაი 06, 2012

Ìèòèíã ïğîòåñòà ïğîòèâ áåçäåéñòâèÿ Ìèíèñòåğñòâà îáîğîíû


meeting_1_1.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ნოე 02, 2011

Äåòñêèå ïëîùàäêè 2011


det_ploshadki_4.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ოქტ 27, 2011

Ìåæäóíàğîäíûé äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà 2011


22.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: სექ 30, 2011

Äåíü ñêîğáè 2011


den_skorby_29.JPG

ფაილი: 29. ბოლო: ივნ 27, 2011

Äåíü çàùèòû äåòåé 2011


IMG_9430.JPG

ფაილი: 10. ბოლო: ივნ 02, 2011

Ïğèñÿãà 2011 â Çàğå


Prisyaga2011_6.jpg

ფაილი: 6. ბოლო: ივნ 01, 2011

Ñóááîòíèê 2011


DSC01404.JPG

ფაილი: 19. ბოლო: მაი 12, 2011

Äåíü Ïîáåäû -2011


IMG_9250.JPG

ფაილი: 20. ბოლო: მაი 16, 2011

Äåòñêèé øàõìàòíûé òóğíèğ 2011


IMG_50051.jpg

ფაილი: 6. ბოლო: მარ 29, 2011

Äåíü ÏÎÁÅÄÛ!!! 9 ìàÿ 2009 ãîäà.


Photo_258.jpg

ფაილი: 92. ბოლო: მაი 15, 2009

Ìèòèíã 25.01.2009 íà ïëîùàäè Îæèäàíèÿ


124161025.jpg

ფაილი: 30. ბოლო: იან 25, 2009

Äåíü ãîğîäà Áàëàøèõà â ÇÀĞÅ


IMG_0319.JPG

ფაილი: 23. ბოლო: სექ 22, 2009

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â Çàğå 3.10.2009


IMG_5931.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: ოქტ 07, 2009

Ìàñëåíèöà 14 ôåâğàëÿ 2010 ãîäà.


DSC05600.JPG

ფაილი: 35. ბოლო: თებ 14, 2010

Âñòğå÷à âåòåğàíîâ âîéíû âî Âüåòíàìå â Çàğå - 2010


IMG_6793.JPG

ფაილი: 13. ბოლო: აპრ 07, 2010

Ìèòèíã 18.04.2010 çà Äîìîì Ğàäèî


IMG_6849[1].jpg

ფაილი: 20. ბოლო: აპრ 20, 2010

Âñòğå÷à âäîâ âåòåğàíîâ ÂΠ22 àïğåëÿ 2010 ãîäà.


DSC00455.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: აპრ 27, 2010

Êîíöåğò äëÿ âååğàíîâ â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ 29 àïğåëÿ 2010 ãîäà.


IMG_6906.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: მაი 04, 2010

 

 

330 ალბომი 9 გვერდზე 8

შემთხვევითი ფაილები - Íîâîñòè Çàğè
moleben_new_ucebniy_god_2017-09.JPG
ნახვა: 79pervomay
20-03-2018-KDC-Zarya-04.JPG
ნახვა: 62pervomay
DSC_3096.jpg
ნახვა: 131Perfect stranger
IMG_6482.JPG
ნახვა: 86pervomay
DSC08998.JPG
ნახვა: 178pervomay
IMG_1224.JPG
ნახვა: 59pervomay
124161050.jpg
Ìèòèíã 25.01.2009 íà ïëîùàäè Îæèäàíèÿნახვა: 320pervomay
IMG_7076.JPG
ნახვა: 180pervomay
proba_pera_zarya_28-02-2017_35.jpg
ნახვა: 26pervomay
21-05-2016-otchetniy_concert_kdc_zarya_0145.JPG
ნახვა: 116pervomay

ბოლო დამატებები - Íîâîñòè Çàğè
27-01-2019-kdc-zarya-11.jpg
ნახვა: 25pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-10.jpg
ნახვა: 19pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-09.jpg
ნახვა: 26pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-07.jpg
ნახვა: 36pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-08.jpg
ნახვა: 28pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-05.jpg
ნახვა: 31pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-06.jpg
ნახვა: 30pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-04.jpg
ნახვა: 27pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-03.jpg
ნახვა: 32pervomayიან 30, 2019
27-01-2019-kdc-zarya-02.jpg
ნახვა: 26pervomayიან 30, 2019

 Ğåéòèíã@Mail.ru