ÑÀÉÒ ÇÀÐÈ | ÔÎÐÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàðÿ ñïðàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > Íîâîñòè Çàðè

Íîâûé ãîä 2013 â Ñåâåðíîì


severniy_ny_2013_13.JPG

ფაილი: 13. ბოლო: თებ 08, 2013

Íåò Ãåíïëàíó Áàëàøèõè - ìèòèíã ÊÏÐÔ


meet_kprf_02-13_9.jpg

ფაილი: 9. ბოლო: თებ 05, 2013

Àâàðèÿ íà êîëëåêòîðå â ìêð. Çàðÿ 2013


avariya_kollektor_zarya_2013_12.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: თებ 03, 2013

Àâàðèÿ 2 íà êîëëåêòîðå 12-2012


avariya_kollektor_1.JPG

ფაილი: 9. ბოლო: დეკ 26, 2012

Íîâûé ãîä 2013 - Çâåçäîïàä


DSC04354.JPG

ფაილი: 212. ბოლო: დეკ 19, 2012

Àâàðèÿ â ìêð. Çàðÿ óë. Ñîâåòñêàÿ ä.18


avaryia_kk_zarya_14.JPG

ფაილი: 14. ბოლო: ნოე 30, 2012

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â ìêð. Ñåâåðíûé 29-09-2012


DSC09047.JPG

ფაილი: 50. ბოლო: სექ 29, 2012

Äåíü ãîðîäà 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ôîòî æèòåëåé Çàðè.


DSC_3157.jpg

Äëÿ ôîòî æèòåëåé Çàðè

ფაილი: 107. ბოლო: სექ 20, 2012

1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà


01-09-12_Zarya_34.JPG

ფაილი: 36. ბოლო: სექ 01, 2012

Äåíü ëåñà 2012


forest_day_12_zarya_4.JPG

ფაილი: 6. ბოლო: ივლ 07, 2012

Âûïóñê 2012! 23 èþíÿ 2012 ãîäà


DSC09658.JPG

ფაილი: 213. ბოლო: ივნ 24, 2012

12 èþíÿ 2012 - Äåíü Ðîññèè


DSC02973.JPG

ფაილი: 18. ბოლო: ივნ 12, 2012

Çäðàâñòâóé, ëåòî ðàäîñòè è ñâåòà 2012!


3_iune_2012_60.JPG

ფაილი: 58. ბოლო: ივნ 03, 2012

50 ëåò Çàðå


DSC01165.JPG

ფაილი: 22. ბოლო: მაი 27, 2012

9 ìàÿ 2012


DSC06797.JPG

9 ìàÿ

ფაილი: 29. ბოლო: მაი 14, 2012

Ðóñàëî÷êà ìþçèêë


Rusalochka_r033.JPG

Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü "Ðóñàëî÷êà"
05-05-2012
Âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ Èðèíû Ìîëîä¸æíèêîâîé.

ფაილი: 190. ბოლო: მაი 06, 2012

Ìèòèíã ïðîòåñòà ïðîòèâ áåçäåéñòâèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû


meeting_1_1.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ნოე 02, 2011

Äåòñêèå ïëîùàäêè 2011


det_ploshadki_4.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ოქტ 27, 2011

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà 2011


22.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: სექ 30, 2011

Äåíü ñêîðáè 2011


den_skorby_29.JPG

ფაილი: 29. ბოლო: ივნ 27, 2011

Äåíü çàùèòû äåòåé 2011


IMG_9430.JPG

ფაილი: 10. ბოლო: ივნ 02, 2011

Ïðèñÿãà 2011 â Çàðå


Prisyaga2011_6.jpg

ფაილი: 6. ბოლო: ივნ 01, 2011

Ñóááîòíèê 2011


DSC01404.JPG

ფაილი: 19. ბოლო: მაი 12, 2011

Äåíü Ïîáåäû -2011


IMG_9250.JPG

ფაილი: 20. ბოლო: მაი 16, 2011

Äåòñêèé øàõìàòíûé òóðíèð 2011


IMG_50051.jpg

ფაილი: 6. ბოლო: მარ 29, 2011

Äåíü ÏÎÁÅÄÛ!!! 9 ìàÿ 2009 ãîäà.


Photo_258.jpg

ფაილი: 92. ბოლო: მაი 15, 2009

Ìèòèíã 25.01.2009 íà ïëîùàäè Îæèäàíèÿ


124161025.jpg

ფაილი: 30. ბოლო: იან 25, 2009

Äåíü ãîðîäà Áàëàøèõà â ÇÀÐÅ


IMG_0319.JPG

ფაილი: 23. ბოლო: სექ 22, 2009

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â Çàðå 3.10.2009


IMG_5931.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: ოქტ 07, 2009

Ìàñëåíèöà 14 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.


DSC05600.JPG

ფაილი: 35. ბოლო: თებ 14, 2010

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ âîéíû âî Âüåòíàìå â Çàðå - 2010


IMG_6793.JPG

ფაილი: 13. ბოლო: აპრ 07, 2010

Ìèòèíã 18.04.2010 çà Äîìîì Ðàäèî


IMG_6849[1].jpg

ფაილი: 20. ბოლო: აპრ 20, 2010

Âñòðå÷à âäîâ âåòåðàíîâ ÂΠ22 àïðåëÿ 2010 ãîäà.


DSC00455.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: აპრ 27, 2010

Êîíöåðò äëÿ âååðàíîâ â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà.


IMG_6906.JPG

ფაილი: 12. ბოლო: მაი 04, 2010

Âå÷åð ïàìÿòè â Çàðå 6 ìàÿ 2010 ãîäà.


IMG_7092.JPG

ფაილი: 11. ბოლო: მაი 07, 2010

Äåíü Ïîáåäû 2010


IMG_7187.jpg

ფაილი: 39. ბოლო: მაი 11, 2010

8 ìàÿ 2010 ãîäà 141 ÄÎ - ÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû


IMG_7069.jpg

ფაილი: 9. ბოლო: მაი 13, 2010

Èòîãè Âàõòû Ïàìÿòè 2010


IMG_7047.JPG

ფაილი: 20. ბოლო: მაი 22, 2010

Äåíü çàùèòû äåòåé 2010


DSC_0521.JPG

ფაილი: 4. ბოლო: ივნ 06, 2010

Ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà 2010


IMG_8145.JPG

ფაილი: 5. ბოლო: აგვ 03, 2010

 

 

324 ალბომი 9 გვერდზე 8

შემთხვევითი ფაილები - Íîâîñòè Çàðè
DSC01426.JPG
ნახვა: 52pervomay
Evglevskiy_Electron_Mironovich_vistavka_2017-32.JPG
Êàðòèíà Åâãëåâñêîãî Ýëåêòðîíà Ìèðîíîâè÷àნახვა: 28pervomay
cmqNYgWFKIM.jpg
ნახვა: 379pervomay
DSC02742.JPG
ნახვა: 57pervomay
Kazaki-Muzey-PVO-20-10-2018_20.jpg
ნახვა: 24pervomay
15-04-2018-victoriya-manina-15-let-studii-tanca-001151.JPG
ნახვა: 35pervomay
IMG_1849.JPG
ნახვა: 160hazovalexey
Vovk_Evgeniy_Stepanovich.jpg
Âîâê Åâãåíèé Ñòåïàíîâè÷ნახვა: 58pervomay
DSC02963.JPG
ნახვა: 72pervomay
DSC04807.JPG
ნახვა: 525pervomay

ბოლო დამატებები - Íîâîñòè Çàðè
Den-Materi-2018-Zarya-26.JPG
ნახვა: 35pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-25.JPG
ნახვა: 23pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-24.JPG
ნახვა: 36pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-23.JPG
ნახვა: 24pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-21.JPG
ნახვა: 28pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-22.JPG
ნახვა: 39pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-20.JPG
ნახვა: 34pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-19.JPG
ნახვა: 27pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-17.JPG
ნახვა: 22pervomayნოე 20, 2018
Den-Materi-2018-Zarya-18.JPG
ნახვა: 29pervomayნოე 20, 2018

 Ðåéòèíã@Mail.ru