ÑÀÉÒ ÇÀÐÈ | ÔÎÐÓÌ


דף ראשי :: הרשמה :: שו"ת :: התחבר
Áàëàøèõà Çàðÿ ñïðàâêà :: רשימת אלבומים :: האחרונים שנוספו :: הערות אחרונות :: הנצפים ביותר :: המדורגים כטובים ביותר :: המועדפים שלי :: חיפוש      
ראשי > Èñòîðèÿ Çàðè > Ìóçåé Çàðè

Èñòî÷íèê: http://testan.rusgor.ru
 1882 ãîäó âûõîäèò Ïëàí ãîðîäà Ìîñêâû è îêðåñòíîñòåé, ñîçäàííûé íà îñíîâå êàðòû 1860 ãîäà èñïðàâëåíèÿìè 1852, 1856 è 1878 ãîäîâ. Æåëåçíûå äîðîãè íàíåñåíû â 1878 ãîäó. Øîññå - â 1880.
mURI_temp_b7b7e645.jpg mURI_temp_9081217e.jpg 3~0.jpg 5-4.jpg IMG_1953.jpg IMG_6673.JPG
דרג תמונה זו (עדיין אין דירוג)
על הפנים!
גרוע
סביר
טוב
טוב מאוד
מצויין!

מידע על הקובץ
שם הקובץ:5-4.jpg
שם האלבום:pervomay / Ìóçåé Çàðè
גודל הקובץ:107 KB
תאריך הוספה:16 לספטמבר, 2007
מימדים:800 על 486 פיקסלים
הוצג:689 פעמים
כתובת:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-1372
מועדפים:הוסף למועדפים

 Ðåéòèíã@Mail.ru