ÑÀÉÒ ÇÀÐÈ | ÔÎÐÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàðÿ ñïðàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > Èñòîðèÿ Çàðè > Ìóçåé Çàðè

Èñòî÷íèê: http://testan.rusgor.ru
 1882 ãîäó âûõîäèò Ïëàí ãîðîäà Ìîñêâû è îêðåñòíîñòåé, ñîçäàííûé íà îñíîâå êàðòû 1860 ãîäà èñïðàâëåíèÿìè 1852, 1856 è 1878 ãîäîâ. Æåëåçíûå äîðîãè íàíåñåíû â 1878 ãîäó. Øîññå - â 1880.
mURI_temp_b7b7e645.jpg mURI_temp_9081217e.jpg 3~0.jpg 5-4.jpg IMG_1953.jpg IMG_6673.JPG
ფაილის შეფასება (ხმები ჯერ არ მიცემულა)
ნაგავი
ცუდი
საშუალო
კარგი
საუცხოო
საუკეთესო

ფაილის ინფორმაცია
ფაილის სახელი:5-4.jpg
ალბომი:pervomay / Ìóçåé Çàðè
ფაილის ზომა:107 KB
დამატების თარიღი:სექ 16, 2007
ნახატის ზომა:800 x 486 პიქსელი
ნაჩვენებია:681 -ჯერ
მისამართი:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-1372
რჩეულები:რჩეულებში დამატება

 Ðåéòèíã@Mail.ru