ÑÀÉÒ ÇÀĞÈ | ÔÎĞÓÌ


דף ראשי :: הרשמה :: שו"ת :: התחבר
Áàëàøèõà Çàğÿ ñïğàâêà :: רשימת אלבומים :: האחרונים שנוספו :: הערות אחרונות :: הנצפים ביותר :: המדורגים כטובים ביותר :: המועדפים שלי :: חיפוש      
ראשי > İÒÎ ÌÛ!!! Ïåğñîíàëüíûå ôîòîãğàôèè ó÷àñòíèêîâ ôîğóìà ìèêğîğàéîíà Çàğÿ ãîğîäà Áàëàøèõà > Le}{uS > Àíòàğêòèäà. Ñòàíöèÿ Íîâîëàçàğåâñêàÿ
לחץ לתצוגת גודל מלא
Ñòàğûé çíàêîìûé. Áàñëåğ
nhsXeuo-_6Y.jpg avariya_kollektor_9.JPG 20120817_185402.jpg P1080391_1.JPG Gugen_002.jpg ïîäïèñü_ââï.jpg
דרג תמונה זו (עדיין אין דירוג)
על הפנים!
גרוע
סביר
טוב
טוב מאוד
מצויין!

מידע על הקובץ
שם הקובץ:P1080391_1.JPG
שם האלבום:Le}{uS / Àíòàğêòèäà. Ñòàíöèÿ Íîâîëàçàğåâñêàÿ
גודל הקובץ:94 KB
תאריך הוספה:02 לדצמבר, 2010
מימדים:1024 על 768 פיקסלים
הוצג:282 פעמים
כתובת:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-3595
מועדפים:הוסף למועדפים
Äìèòğèé Íàãîğíûé  ×“×•×•×— למנהל על הערה זו [21 ליולי 2012, 21:18]
Óõ òû! Äóãëàñ DC-3. Âîò âåòåğàí -äîëãîæèòåëü. Èìåííî ñ íåãî, â 30-õ ãîäàõ íà÷àëàñü ığà íàñòîÿùåé ãğàæäàíñêîé àâèàöèè. Íà ıòîì çàìåíèëè ïîğøíåâûå äâèãàòåëè íà òóğáèíû.

 Ğåéòèíã@Mail.ru