ÑÀÉÒ ÇÀĞÈ | ÔÎĞÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàğÿ ñïğàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > İÒÎ ÌÛ!!! Ïåğñîíàëüíûå ôîòîãğàôèè ó÷àñòíèêîâ ôîğóìà ìèêğîğàéîíà Çàğÿ ãîğîäà Áàëàøèõà > Le}{uS > Àíòàğêòèäà. Ñòàíöèÿ Íîâîëàçàğåâñêàÿ
დაწკაპეთ ნახატის სრული ზომით სანახავად
Ñòàğûé çíàêîìûé. Áàñëåğ
nhsXeuo-_6Y.jpg avariya_kollektor_9.JPG 20120817_185402.jpg P1080391_1.JPG Gugen_002.jpg ïîäïèñü_ââï.jpg
ფაილის შეფასება (ხმები ჯერ არ მიცემულა)
ნაგავი
ცუდი
საშუალო
კარგი
საუცხოო
საუკეთესო

ფაილის ინფორმაცია
ფაილის სახელი:P1080391_1.JPG
ალბომი:Le}{uS / Àíòàğêòèäà. Ñòàíöèÿ Íîâîëàçàğåâñêàÿ
ფაილის ზომა:94 KB
დამატების თარიღი:დეკ 02, 2010
ნახატის ზომა:1024 x 768 პიქსელი
ნაჩვენებია:282 -ჯერ
მისამართი:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-3595
რჩეულები:რჩეულებში დამატება
Äìèòğèé Íàãîğíûé  áƒáƒ› კომენტარის ადმინისთვის პატაკი [ივლ 21, 2012 at 09:18 PM]
Óõ òû! Äóãëàñ DC-3. Âîò âåòåğàí -äîëãîæèòåëü. Èìåííî ñ íåãî, â 30-õ ãîäàõ íà÷àëàñü ığà íàñòîÿùåé ãğàæäàíñêîé àâèàöèè. Íà ıòîì çàìåíèëè ïîğøíåâûå äâèãàòåëè íà òóğáèíû.

 Ğåéòèíã@Mail.ru